Improving Power Grid Resilience Through Predictive Outage Estimation

R. Eskandarpour†, A. Khodaei and A. Arab, “Improving Power Grid Resilience Through Predictive Outage Estimation,” North American Power Symposium, Morgantown, WV, Sep. 2017.